Customers  

           
 

        

Peopleplus เป็นระบบ HRMS ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทด้วยคุณภาพของระบบงานและและความสามารถในการตอบโจทย์การบริหารธุรกิจ People Plus จึงเป็นที่ไว้วางใจสำหรับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยกว่า 100 องค์กร 

   
 ประเภทธุกิจขององค์กรที่เลือกใช้ระบบ People Plus ได้แก่
 
     
      Finance, Banking & Insurance
 
 Technology & Communication    
      Property & Construction
 
 Service    
      Manufacturing
 
 Retail    
      Energy
 
 Others