Recruitment : RC  


3. Recruitment : RC
ฟังก์ชันการทำงานในระบบนี้ จะช่วยให้ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเริ่มจากการบันทึกข้อมูลใบสมัคร Onlineการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำการสัมภาษณ์หรือทดสอบ การทำข้อสอบOnlineการทำสัญญาการจ้างงาน การบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่และการค้ำประกัน เป็นต้นขั้นตอนการทำงานใน Moduleนี้จะเป็นไปตาม Workflowที่กำหนดเช่นเดียวกัน เช่น ระบบจะส่ง AlertMessageเพื่อเตือนผู้ใช้ถึงการทำงานในขั้นตอนต่างๆ สำหรับการคัดเลือกผู้สมัคร ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกได้ด้วยตนเองและสามารถทำการอนุมัติการคัดเลือก ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์จริง