Payroll : PY  


5. Payroll : PY
เพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อผู้ใช้มากที่สุดระบบงานนี้จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดขั้นตอนในการคำนวณเงินได้สุทธิสำหรับการคำนวณภาษีได้เองเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดต่างๆ ของกรมสรรพกร โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใดผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสรายได้และส่วนหักต่างๆได้เองโดยไม่จำกัดพร้อมทั้งสามารถกำหนดสูตรการคำนวณของแต่ละรหัสและเงื่อนไขการปัดเศษต่างๆได้และเพื่อช่วยให้การคำนวณภาษีและการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นระบบงานนี้จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆได้ทั้งหมด และสามารถ Exportข้อมูลไปยังระบบงานอื่นๆ เช่น โอนย้ายข้อมูลเงินเดือนเพื่อส่งธนาคารหรือส่งกองทุน และ เชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีซึ่งจุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบคือความสามารถในการกระจายค่าใช้จ่ายของพนักงานแต่ละคนไปยัง CostCenterต่าง ๆ ได้