Appraisal : AP  


6. Appraisal : AP
ระบบงานนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยในการประเมินผลของพนักงาน ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งแบบ 360 องศา หรือแบบ TopDownซึ่งระบบสามารถทำการประเมินได้ทั้งผลงานของพนักงาน (KPI),ความสามารถ (Competency)และพฤติกรรมพนักงาน (Behaviors)การประเมินผลก็จะเป็นไปตามลำดับ หรือ WorkFlowที่ผู้ประเมินกำหนดระบบนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานพัฒนาบุคลากรและระบบการมาปฏิบัติงานและลาหยุดงานเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการประเมินผลและการพิจารณาปรับเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากจะช่วยในการบันทึกการประเมินผลแล้ว ระบบงานนี้ยังช่วยในการจ่ายโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆและสามารถใช้ในการทดลองปรับโครงสร้างเงินเดือนโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทอื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กร