Company News

อุปสรรคที่มักเกิดขึ้นในการทำงาน

มนุษย์มีชีวิตมีจิตใจและความรู้สึกแน่นอนว่า ในการทำงานย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นและบางครั้งเช่นกันที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในการทำงานย่อมเกิดปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการสถานการณ์ตอนนั้นว่าสามารถนำทีมกลับมาจับมือกันเพื่อแก้ปัญหา ณ ตอนนั้นให้สำเร็จได้เร็วหรือไม่ซึ่งปัจจัยหลักที่มักก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานที่มักพบมีดังนี้

1. ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ต้องยอมรับและเข้าใจความเป็นจริงว่า ไม่มีใครในโลกนี้เหมือนกันสักคน แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในความแตกต่างจึงนำมาซึ่งปัญหาการอยู่ร่วมกันทั้งด้านทัศนคติ ประสบการณ์ของแต่ละคน การสื่อสาร บุคลิกการแสดงออกของแต่ละคน บางคนปรับตัวได้ง่ายบางคนปรับตัวได้ยาก หากเราเข้าใจความเป็นจริงตรงนี้ปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นจนบานปลาย สามารถยอมรับในความต่างและอยู่ร่วมกันได้

2. ความไม่เท่าเทียมกัน

ปัญหาของการไม่เท่าเทียมกันเป็นจุดก่อปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะเรื่องการทำงานแล้ว หากมีการแบ่งงานอย่างไม่เสมอภาคกัน ทำงานเกินศักยภาพตัวเอง หรือน้อยกว่าความสามารถที่ควรจะทำได้ เพราะความเกียจคร้าน รวมถึงการจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ ผิดที่ผิดคน ย่อมเกิดผลกระทบทั้งต่อคนและต่องาน

3. ไม่มีส่วนร่วมกับทีมงาน

ความรู้สึกการเป็นส่วนเกิน หรือขาดการมีส่วนร่วมของการทำงาน ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม ดังนั้น เวลาทำงานจึงไม่มีความมุ่งมั่น ขาดความทุ่มเทจนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น การสร้างการมีส่วนรวมของความสำเร็จในการทำงานมีส่วนสำคัญทำให้ทีมมีพลังในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุสู่ความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ได้

4. ความล้มเหลวในการประเมิน

ความสำเร็จในการทำงานหรือความล้มเหลวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการประเมินวิเคราะห์การทำงาน ว่าควรปรับหรือแก้ด้วยวิธีไหนดีหรือควรพัฒนาแนวทางไหนให้ดีขึ้น หากประเมินแก้ไขด้วยวิธีผิด ทำให้แก้ปัญหาผิดทาง ดังนั้น การประเมินแก้ไขในงานไม่จำเป็นต้องสวยหรูให้ยึดหลักความเป็นจริง เพื่อติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดในการทำงานอย่างสม่ำเสมอได้

5. อำนาจของผู้นำ

ผู้นำเสมือนกัปตันเรือคอยบังคับทิศทางเรือให้ไปในทางที่ถูกต้อง หากผู้นำใช้อำนาจในการบริหารที่ผิดใช้งานไม่ถูกคนหรือแก้ปัญหาไม่ถูกทาง นอกจากจะไม่เกิดการยอมรับในการทำงานแล้ว สมาชิกในทีมยังแตกแยก ทำให้ไม่สามารถทำงานให้เป็นระบบได้ เมื่อทีมไม่แข็งแกร่งพอ หัวหน้าหรือผู้นำทีมจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เป้าหมายของงานสำเร็จหรือล้มเหลว

ทั้งหมดนี้ คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน หากสามารถจัดการได้ ด้วยการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน มีความเป็นธรรม สื่อสารให้ทีมเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง คอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและทำให้ทีมมีศักยภาพขึ้นโอกาสบรรลุเป้าหมายสำเร็จเร็วขึ้นนั่นเอง