Company News

คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดีที่ลูกน้องต่างเคารพรัก

ความสุขอย่างหนึ่งของการมาทำงานทุกวันนั้น นอกจากจะเพื่อได้รับเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนทำงานล้วนปรารถนา คือ การมี “หัวหน้างานที่ดี” เป็นที่รักของทุกคน เพราะหัวหน้างาน เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการทำงานในองค์กร เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้ลูกน้องมีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น หัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องปรารถนาและอยากเจอนั่นก็คือ

1. เอาใจใส่ทีมงาน

แสดงความห่วงใยเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจ คอยช่วยเหลือสนับสนุนทีมงานอย่างจริงใจและส่งเสริมให้ทีมงานเติบโตในสายงานที่ดีขึ้น

2. เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของทีมงาน

เคารพสิทธิของกันและกัน เปิดโอกาสให้ทีมงานแสดงออกทางความคิด เปิดกว้างในการออกความคิดเห็นอย่างเข้าอกเข้าใจ และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

3. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยมองที่ผลลัพธ์เป้าหมายของงาน ส่วนกระบวนการทำงาน สามารถให้ทีมงานแสดงความคิดเห็น เพื่อทำงานนั้นไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

4. สั่งงานชัดเจนไม่กลับไปกลับมา

แสดงภาวะผู้นำให้ทีมงานยอมรับ มีทัศนคติที่ขาด รวดเร็วและได้งานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทีมงานทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน

5. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

มีความยุติธรรม เป็นผู้นำสูงมีทัศนคติ สามารถสร้างความประทับใจให้ทีมงานเกิดความยอมรับได้ วางแผนตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและมีประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้ทีมงานทำงานร่วมด้วยอย่างเข้าใจ เต็มใจ ซึ่งจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากขึ้น

6. เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ในแต่ละวันในการทำงาน ต้องเจอปัญหาสารพัด เพราะฉะนั้นหัวหน้างานต้องสามารถช่วยวางแผนในการทำงานให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานมีพลังในการทำงานชิ้นนั้นจนสำเร็จ

7. ใช้อำนาจอย่างเหมาะสม

สามารถแจกจ่ายงานตามความเหมาะสมของทีมงานแต่ละคน ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ สั่งทีมงานให้ทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบอยู่

8. มีส่วนร่วมกับทีม

การเป็นหัวหน้างาน ผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่การควบคุมสั่งการทีมงานเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงที่งานมีปัญหา ต้องแสดงความช่วยเหลือ เพื่อให้ทีมงานรักและเข้าใจสิ่งที่กำลังทำร่วมกัน เพื่อสร้างทีมเวิร์คที่ดี

9. รู้จักลูกทีมตนเอง

ต้องรู้ว่าทีมงานของตนเองมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร และรู้ว่าจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้ทีมงาน ทำงานได้ดีขึ้น และต้องรู้ถึงชีวิตส่วนตัวของทีมงานด้วย จะได้ช่วยงานอย่างเข้าใจ และผลักดันทั้งคนและงาน อย่างเหมาะสม

10. เป็นผู้ตามที่ดี

ผู้นำที่ดี ไม่ใช่แต่เป็นผู้นำที่ดีอย่างเดียว บางครั้งต้องลดฐิติ หัวโขน อีโก้ เป็นผู้ตามที่ดีด้วย เพื่อให้ทุกคนในทีมแสดงออกในความคิดเห็น กล้าที่จะสื่อสาร เป็นการระดมความคิดอย่างเปิดกว้าง เพราะไม่อย่างนั้น ผู้นำจะกลายเป็นผู้บังคับทันที

ท้ายสุดแล้ว การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือ การมีส่วนร่วมกับทีมงาน  ดังนั้น หัวหน้างานต้องสร้างความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นผู้นำที่พร้อมผลักดันให้ทีมงานร่วมมือกันไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้จนสำเร็จนั่นเองค่ะ