Company News

ทำความรู้จักกับ HR Software

ปัจจุบันนี้หลายองค์กรหันมาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล คือ HR Software มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเข้ามาช่วยจัดการระบบ ความซับซ้อนในองค์กรให้ทำงานเป็นระบบระเบียบมากขึ้น และมีความทันสมัย รวดเร็ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจเช็ค เรียกใช้ ผ่านระบบอัตโนมัติได้ อีกทั้งยังสามารถวางแผนจัดการงบประมาณและตัดสินใจได้ดีอีกด้วย โดยฟังก์ชันที่ออกแบบเหมาะกับการใช้งาน

PM-PERSONNEL MOVEMENT

ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน สามารถจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของพนักงาน บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AL-ATTENDANCE&LEAVE

ระบบการมาปฏิบัติงานและลาหยุด สามารถบริหารการมาทำงานของพนักงาน ลาล่วงหน้าและหยุดงาน ได้อย่างเป็นระบบ

PY-PAYROLL

ระบบจ่ายเงินเดือนพนักงาน สามารถจัดการค่าตอบแทน เงินได้ โอที รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อกฎหมาย ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ESS-EMPLOYEE SELF SERVICE

ระบบบริหารข้อมูลพนักงาน ให้พนักงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา

MSS-MANAGER SELF SERVICE

ระบบบริหารข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ให้ผู้บริหารสามารถจัดการ ข้อมูลของพนักงานภายใต้สังกัด ช่วยในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RP-RESOURCE PLANNING

ระบบวางแผนกำลังคน ช่วยให้การจัดทำผังองค์กร และจัดการอัตรากำลัง รวมถึงวางแผนการทำ Succession Plan และ Career Plan ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

RC-RECRUITMENT

ระบบการรับสมัครและว่าจ้าง ช่วยในการสรรหาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการมากที่สุด

TR-TRAINING 

ระบบฝึกอบรมพนักงาน ช่วยให้จัดการข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน และสามารถวางแผนการจัดอบรมได้หลากหลายรูปแบบ

EL-E-LEARNING & ONLINE TEST

ระบบการเรียนและทำข้อสอบ online ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ได้ทาง online รวมถึงการทำข้อสอบ pre test และ post test นอกจากนี้แล้วหัวหน้างานยังสามารถตรวจข้อสอบทาง online ได้อีกด้วย

JO-JOB ONLINE

ระบบรับสมัครทาง ONLINE เพื่อให้ผู้สมัครสามารถลิงค์เข้าเว็บไซต์ บันทึกรายละเอียดต่างๆ ผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย

AP-APPRAISAL

ระบบประเมินผลและขึ้นเงินเดือน สามารถประเมินผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง KPLs และ Competency ประเมิน 360 องศา ช่วยในการปรับขึ้นเงินเดือนตามโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง

BF-BENEFITS

ระบบสวัสดิการพนักงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่อำนวยความสะดวกอีกมากมาย ทำให้ประหยัดงบประมาณ ด้านการใช้กระดาษและแฟ้ม สามารถเรียกใช้ ค้นหาง่าย เอกสารไม่มีชำรุดหรือสูญหายแน่นอน แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อเกิดกระดาษที่กองโตจำนวนมาก ลดค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แถมยังทันยุคทันสมัยเหมาะกับองค์กรที่ต้องการยกระดับให้ทันยุค 4.0
ทั้งหมดนี้ คือ ข้อดีที่หลายองค์กรหันมาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล โดยบริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้นำแห่งซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลมากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล ติดตั้ง และจำหน่ายให้กับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ 02-661-7888