Company News

เทคนิคการเป็น HR มืออาชีพ

HR (Human Resource) ตำแหน่งที่เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคลในองค์กร จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะถือว่าเป็นหัวเรือสำคัญด่านแรก ในการเลือกลูกทีมมาร่วมงาน แถมยังเป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ จึงจะเห็นได้ว่า ทุกองค์กรต่างมีตำแหน่งนี้อยู่เพื่อดูแลบุคลากรทุกคนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มองเห็นเป้าหมายตรงกัน ซึ่งการที่จะก้าวมาเป็น “HR มืออาชีพ” นั้น อาจจะดูเหมือนงานง่ายๆ แต่แท้จริงแล้วไม่ง่ายเลย โดยสิ่งสำคัญที่ต้องมีในตัว HR มืออาชีพมีดังนี้

รอบรู้เรื่องทรัพยากรบุคคล

ต้องมีทักษะความรู้และเชี่ยวชาญ ด้านสิทธิพนักงาน สวัสดิการ ประกันสังคม พร้อมทั้งจัดการบริหารแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ การเข้างาน ออกงาน ไปจนถึงการทะเลาะวิวาทในองค์กร เพราะแต่ละช่วงวัย จะมีการรับรู้ประสบการณ์แตกต่างกัน ดังนั้น HR จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ความต่างของ Gen ด้วย แต่ละ Gen จะมีความคิด ความชอบ การรับรู้ ประสบการณ์แตกต่างกัน อย่าง Baby Boomer จะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบสูง ให้ความสำคัญทั้งงานและครอบครัวเป็นอย่างมาก ในขณะที่ Gen X จะไม่ชอบอะไรที่ทางการ มีแนวคิดสมดุลในเรื่องาน ส่วน Gen Y จะรักอิสระ มีความทะเยอทะยาน เป็นตัวของตัวเองสูง การเข้าใจความต้องการของแต่ละกลุ่ม จะสามารถดูแลคนในบริษัทให้ผนึกกำลังมองไปในทิศทางเดียวกันได้

HR จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดี
 

งาน HR เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คน จำเป็นต้องใช้การสื่อสารกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการพูด การรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น HR ต้องทำงานเชิงรุก คือ ไม่รอให้เกิดปัญหา หรือรอให้พนักงานร้องขอ แต่ต้องทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานทุกคน ให้อยู่ในระบบระเบียบตามที่เป้าหมายองค์กรตั้งไว้ และต้องระวังไม่ให้พนักงานรู้สึกว่าเลือกปฏิบัติ สิทธิต่างๆ ควรเท่าเทียมกัน

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

HR จำเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี น่าคบ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ทีมงาน ยามท้อแท้หรือหมดกำลังใจทำงาน ต้องเป็นผู้รับฟังปัญหา เป็นมิตรเพื่อให้พนักงานกล้าที่จะเข้าขอคำปรึกษาได้

HR ต้องมีความคิดรอบกรอบบ้าง

เมื่อโลกเปลี่ยน พนักงานทำงานเปลี่ยนรุ่น รูปแบบการทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป HR ควรมองหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเสริมตามความเหมาะสมขององค์กร ปรับการทำงานให้มีความยืดหยุ่น เพิ่มสวัสดิการให้ครอบคลุมทุก Gen ดังนั้น HR ต้องมีการเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ ให้ดี เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรและพนักงาน และให้ทุกส่วน เรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรม HR เข้ามาช่วยจัดระบบฐานข้อมูลด้านนี้แล้ว ควรนำมาปรับใช้เรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของทุกฝ่ายจะได้มีการรับรู้ข้อมูลขององค์กรได้อย่างทั่วถึงและตรงกัน 

สุดท้าย HR ต้องทันเหตุการณ์บ้านเมือง มองโลกภายนอกว่า สังคม เศรษฐกิจเป็นเช่นไร เพื่อที่จะไม่พลาดสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านตลาดแรงงาน โครงสร้างสวัสดิการ ผลตอบแทนของบริษัท เตรียมนโยบาย เพื่อรับมือกับความหลากหลายของเชื้อชาติแรงงานที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคต HR ต้องหมั่นพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทำงานที่ดี อย่ารอเป็นฝ่ายรับและตอบสนอง ควรทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น ทั้งการศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน