Company News

6 ทักษะที่จำเป็นที่คนทำงานต้องมี

ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่คล้ายคลึงกัน นั้นคือ อยากประสบความสำเร็จในชีวิต หรือความสำเร็จในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจน และฝึกฝนทักษะที่สำคัญดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร

นักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานสำเร็จโดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานในทีมงานเดียวกัน เพื่อขอความร่วมมือ หรือการเจรจาต่อรองกับลูกค้า หากใครมีทักษะการสื่อสารนี้ จะทำให้งานสำเร็จโดยง่าย ถือเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานเพื่อช่วยให้ธุรกิจยังคงอยู่ได้ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแบบนี้

2. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ใช้ตรรกกะและเหตุผลประเมินปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในการประชุม  Brainstorm ระดมกำลังสมอง เพื่อคิดให้ได้ชิ้นงานใหม่จะทำให้ได้ชิ้นงานที่ดีได้ นอกจากนี้หากสามารถคิดวิเคราะห์ได้ จะสามารถแตกประเด็นปัญหา แยกความเห็น การตั้งคำถามที่ดี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สุด คุณลักษณะสำคัญนี้ เหล่าผู้นำและนักคิดทุกคนพึงมี มันเป็นทักษะที่มีคุณค่าและช่วยพัฒนาตนเองและงานให้ดีขึ้น

3. ทักษะการเรียนรู้

คนที่ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอชอบศึกษา อยากรู้อยากเห็น ชอบเรียนรู้กับสิ่งใหม่จัดเป็นคนที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น มีปัญญา สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ดี ขณะเดียวกันเขาจะมีความคิดใหม่ๆ และพร้อมแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ปรับใช้ในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี

4. ทักษะความเป็นภาวะผู้นำ

การมีทักษะผู้นำ เป็นผู้จัดการที่ดีนั้นจะทำให้สามารถชี้นำความคิดทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ  ได้ ทำให้สามารถโน้มน้าวสร้างพลังในทีม ให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีภายในทีม บุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลสำคัญที่หลายองค์กรต้องการ จึงเป็นเหตุผลต้องหมั่นสร้างความเชื่อมั่น กับทีมงานแสดงวิสัยทัศน์ชัดเจน เพื่อบริหารคน บริหารทีม ให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทักษะการบริหารเวลา

คนที่สามารถบริหารเวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ชีวิตอย่างสมดุล งานสำเร็จ ชีวิตส่วนตัวสำราญ จะทำให้เป็นมิตรไมตรีกับผู้อื่น ชีวิตไม่ตึงเครียด และทำให้งานของเขาออกมาดี แถมมีเวลาเหลือเฟือให้กับสิ่งที่ตัวเองรักด้วย ดังนั้น จำเป็นต้องรู้ว่า งานอะไรเร่ง เร่งที่สุด มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะบริหารจัดสรรงานกับเวลาให้สมดุลกัน และใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างสงบสุขด้วย

6. มีความฉลาดทางอารมณ์

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอเรื่องให้เครียด ต้องคิดในแต่ละวันบ้าง คนที่สามารถจัดการกับความเครียด มีความฉลาดทางอารมณ์ ฉลาดในการรับรู้ตนเอง และเข้าใจผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ สนใจใคร่รู้ในเรื่องต่างๆ ความสนใจใฝ่รู้นี่ละที่เป็นปัจจัยสำคัญในการจ้างงานระดับผู้บริหารในอนาคตอีกด้วย

และนี่คือทักษะจำเป็นที่ทุกอาชีพควรมี เพื่อที่ให้ตนเองเติบโตขึ้น ประสบความสำเร็จในสายงานที่เลือกและที่สำคัญเลย ต้องเป็นคนหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ลองวิเคราะห์ตนเองไว้ล่วงหน้า ว่า 5 ปี 10 ปี คุณอยากเห็นตนเองเป็นแบบไหน นับจากวันนี้ จากนั้นลองฝึกฝนทักษะเหล่านั้นดู เพื่อประโยชน์และความสุขในความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตดูนะคะ