Company News

ทำไม PeoplePlus HCM V.11 จึงเป็นที่นิยม

 

 

ในโลกที่เปลี่ยน สู่วิถีชีวิตแบบ  Digital Age ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้าน HR ได้นำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดอย่าง PeoplePlus HCM V.11 ถือเป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้การบริหารงานบุคลากรขององค์กรสะดวกและรวดเร็วสามารถนำข้อมูลพนักงานมาใช้อย่างมีค่าที่สุดในองค์กร อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลเชิงลึกได้อย่างครบถ้วน ทำงานได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ด้วยฟังก์ชัน Self-Service และช่วยลดเวลาในการทำงานธุรการต่างๆ ทางด้าน HR ได้อย่างมากมาย เพื่อให้ HR มีเวลามากขึ้นในการบริหารบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ PeoplePlus HCM V.11

• Resource Planning

กำหนดโครงสร้าง Career Path และกำหนด Career Plan ของพนักงาน พร้อมระบุ Short Team Goal, Long Term Goal รวมถึง SWOT Analysis ให้พนักงาน รวมทั้งยังสามารถกำหนดกลุ่ม talents และกำหนด successor เพื่อทำการพัฒนาพนักงานพร้อมอนุมัติการเลื่อนตำแหน่งได้

• Personnel Movement

บันทึกการเคลื่อนไหวพนักงานต่างๆ ได้ โดยมีการอนุมัติการเคลื่อนไหวได้หลายๆ ขั้นตอน พร้อมจัดเก็บประวัติการเคลื่อนไหว เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ทันที

• Attendance & Leave

กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนการทำงานต่างๆ กำหนดกะการทำงาน บันทึกการขอทำงานล่วงเวลา และการลาได้อย่างอิสระและเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้

• Payroll

นำส่งเงินให้หน่วยงานต่างๆ ผ่าน Online หรือ Text File ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด สามารถจัดการเงินได้ส่วนหักโดยการ Import และแยก Charge Cost-Center ได้ทุกค่า

• Benefit

กำหนดสวัสดิการได้หลากหลายประเภทด้วยเงื่อนไขที่ Flexible แยกตามกลุ่มพนักงาน ตามบริษัท หรือกำหนดเป็นรายบุคคล พร้อมให้พนักงานขอเบิกผ่าน Self Service และตรวจสอบสิทธิ์ได้เอง

• Appraisal

กำหนด KPIs ขององค์กร กระจาย KPIs องค์กร ให้หน่วยงานและพนักงาน และสามารถประยุกต์ใช้การประเมินได้ทั้ง OKR และ MBO สามารถประเมินผลผ่าน Self Service โดยหัวหน้าประเมินลูกน้อง พนักงานประเมินตนเอง หรือประเมินแบบ 360

• Training

กำหนด Training Roadmap จัดทำ Training Need Survey ตาม Gap Analysis และปัญหาในงานแต่ละแผนก บันทึกค่าใช้จ่ายในการอบรม ผลการอบรม และประวัติการอบรมของแต่ละหลักสูตร สามารถจัดทำรายงานส่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

• Self Service

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว การทำงาน เงินได้ และประวัติต่างๆ ของตนเองผ่าน Online อีกทั้งยังสามารถบันทึกคำร้อง เพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติในทุกๆ เรื่อง เพื่อช่วยลดงานงานฝ่ายบุคคลได้อีกด้วย

• Job Online

บันทึกประวัติการสมัครงานผ่าน Online, Attach File และรูปภาพ และยังสามารถใช้งานผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถโอนย้ายข้อมูลผู้สมัครไป ระบบ Recruit และรับข้อมูลจากระบบ HCM มายัง Job Online ผ่าน Web Service

• e-Learning & Online Test

จัดการ Content ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ และสามารถ Upload VDO File ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงการนำ Link YouTube เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง รองรับการทำ Pre-Test และ Post-Test สามารถตรวจสอบคะแนนจากระบบ Training ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ กำหนดให้พนักงานทำการทดสอบผ่าน Online Test เพื่อวัดผลตามเรื่องที่กำหนดได้อีกด้วย

• อื่นๆ 

สามารถกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นอย่างเดียว หรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกฟังก์ชันการทำงาน ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Client สามารถใช้งานผ่าน Browser ได้ทันที โดยรองรับทุกระบบปฏิบัติการ สามารถใช้งานผ่านมือถือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet

นอกจากนี้องค์กร (เจ้าหน้าที่ HR) ยังสามารถเรียกดูข้อมูลพนักงานและสั่งพิมพ์รายงาน Transaction ต่างๆ หรือ Export ข้อมูลต่างๆ ไปยัง Excel ได้อย่างสะดวกง่ายดาย รวมทั้ง พนักงานสามารถ Self Service ในการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และบันทึกข้อมูลในรูปแบบ e-Service เช่น PaySlip Online, Leave Online หรือ Overtime Online เป็นต้น และนี่ก็เป็นข้อดีที่องค์กรต่างไว้ใจเลือกใช้ PeoplePlus HCM V.11 เพราะเราเชื่อว่า การวางแผนกำลังคน งบประมาณ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตยิ่งขึ้น ดังนั้น การวางแผนระบบทรัพยากรบุคคลที่ดี จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำงานองค์กรเติบโตยั่งยืนนั่นเองค่ะ