Company News

Office อาจพังได้ ถ้ายังไม่แก้ปัญหาเหล่านี้!!

ในการทำงานของแต่ละธุรกิจ แต่ละองค์กร ปัญหาความขัดแย้ง มักเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตถกเถียงกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิตมีปัญหากับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร มีตั้งแต่ระดับปฎิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหาร ตั้งแต่เล็ก ๆ ไปจนถึง เรื่องความสำคัญในการอยู่รอดขององค์กร 

สาเหตุส่วนใหญ่ที่มักเจอ

• ความแตกต่างกัน ปัญหาความต่างกันไม่ว่า ค่านิยม การรับรู้ ของแต่ละคน แต่ละฝ่าย แต่ละแผนก ทำให้มีมุมมองที่ต่างกันออกไป ซึ่งอาจเกิดการบ่มเพาะ หรือการสื่อสารผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นได้

• การบิดเบือนข้อมูลความไม่เข้าใจกัน ในการส่งสารของแผนกบริหารมาสู่แผนกปฎิบัติการ อาจขาดช่วง ทำให้ข้อมูลความสำคัญของชิ้นงานขาดหาย การใช้ Okrs ในการเขามาบริหาร สามารถลดช่องว่างของปัญหานี้ได้ เพราะเป็นการดึงทีมงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและปฎิบัติการ จะทำให้เข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกัน

• แบ่งฝ่ายมีการแบ่งพรรค แบ่งฝ่าย แทนที่จะเป็นศูนย์รวม เป็นหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้เกิดการเกี่ยงงาน ไม่ให้ความร่วมมือกัน

• กดดันเรื่องเวลาระยะเวลาการทำงานน้อยเกินไปในขณะที่จำนวนบุคลากร ทรัพยากร เงื่อนไข ไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้